از زیست شناسی تا خداشناسی
از زیست شناسی به خودشناسی و جهان شناسی تا خداشناسی

تا خون نشود دلها، دلدار نمی آید                                       تا سر نرود غمها، غمخوار نمی آید

تا شیعه به خود ناید، معشوق کجا آید                           تا دل نشــود عاشـق، آن یار نمـی آید

ما را چه شده ای دل، وامانده چرا در گل                 ایـن پای بـه گل مانـــده، با یــار نمــی آید

ما را بخر ای دلبر، دل را ببر ای دلبر                                تا دل نشــود بیـــدار، دلدار نمــی آید

پیروز و  بهاری باشید   

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 23:45  توسط زهره همدانی | 

سلام دخترهای گل . 

امیدوارم سال خوبی را شروع کرده باشید و تا این زمان در کنار خانواده بسیار خوش گذشته باشه. امیدوارم سال همراه با سلامتی، سعادت ، شادی، سرفرازی، سربلندی و همراه با موفقیت در پیش رو داشته باشید. 

حداکثر زمان پاسخ دهی:

ساعت 24 روز 9 فروردین

لطفاً در قمست نظر دهید همین صفحه پاسخ دهید

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:53  توسط زهره همدانی | 

کلاس 3T3  

نام و نام خانوادگیسئوال
اعتصامی

1 – پروانه نر با شاخک بلند ( اندازه شاخک وابسته به جنس x و بلند مغلوب) و بال سیاه با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار سیاه و سفید آمیزش داده می شوند. چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ والدی خواهند داشت ؟

2 – همتای آندوسپروم کاج در سرخس، ............ است.
خوبان

1 – گیاه نخودفرنگی گل انتهایی (E ) ، ساقه بلند (L ) و دانه زرد (G ) و چروکیده (Y ) را با گیاه نخودفرنگی گل جانبی ، ساقه بلند ، دانه سبز و صاف ( هر دو والد هترو ) آمیزش داده شده است . احتمال نخودفرنگی گل جانبی ، ساقه کوتاه ، دانه سبز و صاف چقدر است؟

2 – آنتروزوئیدی با ژنوتیپ AdE وارد کیسه رویانی که ژنوتیپ هسته های آن Ade می باشد، شده است. ژنوتیپ زیگوت و تخم تریپلوئید حاصل چیست؟
زارعان

1 – پروانه نر با شاخک متوسط و بال سفید با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال سیاه( رنگ بال هم توان) آمیزش انجام داده است. چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ مشابه والدین خواهند داشت؟

2 – کدامیک ساختاری گامتوفیتی است؟

1)آنتروزوئید                                                   2)مادر هاگ ماده کاج

3)هاگدان خزه                                                  4) همه موارد
سیستانی

1 – زنی با گروه خونی B+ (هترو) با مردی با گروه خونی A- (هترو) ازدواج کرده است . احتمال بدنیا آمدن فرزندی با گروه خونی AB در این خانواده چقدر است؟

2 – کدامیک حاصل تقسیمات میتوزی زیگوت نهاندانه است؟

1)آندوسپرم                                                     2)رویان

3)کیسه رویانی                                                 4) دانه گرده رسیده
شیروی

1 – زنی مبتلا به هانتینگتون (همو ، H) و ناقل زالی ( N ) با مردی سالم ازدواج کرده است . چقدر احتمال دارد فرزند او مبتلا به هر دو بیماری باشد ؟

2 – کدامیک حاصل تقسیمات میتوزی هاگ نر کاج است؟

1)آندوسپرم                                                     2)رویان

3)آرکگن                                                        4) دانه گرده رسیده
صادقیان

1 – مرد مبتلا به هانتینگتون ( هترو، H ) و تالاسمی مینور( C ) قصد ازدواج با زن مبتلا به تالاسمی مینور دارد . در صورت این ازدواج چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها مبتلا به هر دو بیماری باشد ؟

2 – کدامیک حاصل تقسیمات میتوزی هاگ ماده نهاندانه است؟

1)آندوسپرم                                                     2)رویان

3)کیسه رویانی                                                 4) دانه گرده رسیده
ضیاء

1 – زنی با گودی روی چانه ( هترو و C ) و ناقل کوررنگی (N ) با مردی هموفیل (h ) ازدواج کرده است . احتمال بدنیا آمدن دختر هموفیل و ناقل کوررنگی در این خانواده چقدر است؟

2 – درون هاگدانی در پشت برگه شاخه ای هاگی با ژنوتیپ Ab تشکیل شده است. در صورتی که در این هاگدان امکان تشکیل 4 نوع هاگ وجود داشته باشد، ژنوتیپ سلول جدار هاگدان و ژنوتیپ پروتال حاصل از رشد هاگ مشخص شده در بالا چیست؟
عرب

1 – از آمیزش مگس سرکه ماده با بال بلند ( L ) و طبیعی ( هترو ، N ) و نر با بال متوسط و طبیعی ( هترو ) چه درصدی از زاده ها در سن بلوغ قادر به جفتگیری نخواهند بود ؟( صفت اندازه بال وابسته به جنس ، اما فرم بال به دو صورت طبیعی و بال برگشته خود را نشان می دهد . افراد با بال برگشته و کوتاه توانایی آمیزش ندارند . )

2 – درون آندوسپرم با ژنوتیپ AB زیگوتی با ژنوتیپ AABb تشکیل شده است. ژنوتیپ تخمزا و آنتروزوئید لقاح یافته چیست؟
عسگری

1 – داخل جعبه ای 5 مهره ی سفید ، 8 قهوه ای ، 2 زرد ، 1 سبز و 4 آبی وجود دارد . احتمال اینکه بار اول 1 مهره سفید و بار دوم 1 آبی خارج شود، چقدر است؟

2 - هاگ طی ........... تشکیل می شود و از تقسیمات ........... فراوان آن ........... تشکیل می شود.
علیزاده

1 – مگس سرکه نر چشم سفید (W)و رنگ بدن طبیعی (B) با مگس سرکه ماده چشم قرمز (R)و بدن تیره آمیزش داده اند. چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ والدی خواهند داشت؟ ( رنگ چشم صفت وابسته به جنس x مغلوب و رنگ بدن اتوزومی مغلوب است .)

2 – کدامیک ویژگی اختصاصی هاگ است؟

1)توانایی میتوز                                                2)توانایی لقاح

3)هاپلوئید بودن                                                          4)کوچک بودن
غدیریان

1 – هر یک از افراد زیر چند نوع گامت تولید می کند ؟

الف ) دختری با چشم قهوه ای و موی سیاه(هترو) و گودی روی چانه

ب ) مردی با گروه خونی A+ (همو تنها برای یک صفت) و گودی روی چانه

2 - سلول جدار آرکگن دارای ........... مجموعه کروموزومی داشته و درون آن طی تقسیم ........... ، تخمزا بوجود می آید.
فرزام نیا

1 – مگس سرکه نر با بال کوتاه ( L ) و شاخک متوسط (  A) با مگس سرکه ماده با بال متوسط و شاخک کوتاه آمیزش داده شده اند ( صفت اندازه ی بال وابسته به جنس ). احتمال بوجود آمدن مگس سرکه نر با بال کوتاه چقدر است؟

2 – ژنوتیپ کدام جفتهای زیر ممکن است یکسان نباشد؟

1)پارانشیم خورش – پوسته

2)سلول رویشی – سلول زایشی

3)مادر هاگ نر – بساک

4)آندوسپرم – دانه گرده رسیده
کجباف

1 – زنی مبتلا به هانتینگتون (همو ، H) و ناقل زالی ( N ) با مردی سالم ازدواج کرده است . چقدر احتمال دارد فرزند او مبتلا به یک از این دو بیماری باشد ؟

2 – سلول جدار کیسه گرده گل نخودفرنگی دارای ژنوتیپ AaBBDd  است. در این کیسه گرده چند نوع هاگ می تواند تشکیل شود؟
کلانی

1 - زنی با بیماری هانتینگتون ( هترو) و ناقل کم خونی داسی شکل و هموفیلی با گروه خونی AB توانایی تولید چند نوع گامت را دارد ؟ چه نسبتی از گامتهای او حاوی ژن هموفیلی است؟

2 - اگر ژنوتیپ سلول تخمزا Ae و ژنوتیپ آنتروزوئید داخل لوله گرده ای که به سمت کیسه رویانی در حال رشد است نیز aE باشد، ژنوتیپ رویان حاصل و بافت ذخیره ای که در خارج از رویان ذخیره شده، چیست؟
کلباسی

1 – از آمیزش نخود فرنگی دانه زرد (هترو) گل ارغوانی(همو) و ساقه کوتاه با نخودفرنگی دانه سبز گل سفید و ساقه بلند (هترو) ، چند نوع ژنوتیپ بین زاده ها قابل انتظار خواهد بود ؟

2 - اگر ژنوتیپ سلول دو هسته ای AABBee در نظر بگیریم و ژنوتیپ آنتروزوئید داخل لوله گرده ای که به سمت کیسه رویانی در حال رشد است نیز aBE باشد، ژنوتیپ رویان حاصل و بافت ذخیره ای که در خارج از رویان ذخیره شده، چیست؟
کمالیان

1 – پروانه نر با شاخک بلند ( اندازه شاخک وابسته به جنس x و کوتاه غالب) و بال سیاه با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار سیاه و سفید آمیزش داده می شوند . چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ متفاوت با والدین نشان می دهند ؟

2 – سلول تریپلوئید با ژنوتیپ AAaBBB تشکیل شده است. ژنوتیپ آنتروزوئید و تخمزا چیست؟
گوگوجانی

1 – پروانه نر با شاخک متوسط و بال سفید با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال سیاه (رنگ بال هم توان) خالدار آمیزش انجام داده است. چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ نوترکیب خواهند داشت؟

2 – کدامیک توانایی فتوسنتز ندارد؟

1)پروتال                                                        2)کاسبرگ

3)برگ شاخه                                                   4)اسپوروفیت کاج
مجدالحسینی

1 – مرد مبتلا به کوررنگی ( N ) و ناقل کم خونی داسی شکل (C ) با زنی ناقل هر دو بیماری ازدواج کرده است. چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها پسری مبتلا به تنها یکی از این دو بیماری باشد ؟

2 – کدامیک ساختاری اسپوروفیتی است؟

1)سلولی از پارانشیم خورش                                 2) پوسته تخمک

3)سلولهای میله                                                4) همه موارد
مجدمی

1 – انواع گامتهای نخودفرنگی غلاف زرد و صاف (هترو) و گل جانبی (همو) با ساقه ی بلند (هترو) را بنویسید . ( رنگ غلاف = A ، حالت غلاف = B ، وضعیت گل = D ، طول ساقه = E )

2 - اگر ژنوتیپ سلول دو هسته ای AAee در نظر بگیریم و ژنوتیپ آنتروزوئید داخل لوله گرده ای که به سمت کیسه رویانی در حال رشد است نیز aE باشد، ژنوتیپ رویان حاصل و بافت ذخیره ای که در بخشی از رویان ذخیره شده، چیست؟
محلوجی

1 – مگس سرکه نر چشم سفید (W)و رنگ بدن طبیعی (B) با مگس سرکه ماده چشم قرمز (R)و بدن تیره آمیزش داده اند. چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ نوترکیب خواهند داشت؟ ( رنگ چشم صفت وابسته به جنس x مغلوب و رنگ بدن اتوزومی مغلوب است .)

2 – حاصل میتوز فراوان هاگ خزه، ........... است.
محمدبیگی

1– مگس سرکه نر با بال کوتاه ( L ) و شاخک متوسط (  A) با مگس سرکه ماده با بال متوسط و شاخک بلند آمیزش داده شده اند ( صفت اندازه ی بال وابسته به جنس ). احتمال بوجود آمدن مگس سرکه ماده با شاخک متوسط چقدر است؟

2 – کدامیک ساختاری گامتوفیتی است؟

1)هاگ ماده کاج                                      2) برگ شاخه

3)هاگینه                                               4) ریزوم
محمدی

1 – گیاه نخودفرنگی گل انتهایی (E ) ، ساقه بلند (L ) و دانه زرد (G ) و چروکیده (Y ) را با گیاه نخودفرنگی گل جانبی ، ساقه بلند ، دانه سبز و صاف ( هر دو والد هترو ) آمیزش داده شده است . احتمال نخودفرنگی گل انتهایی ، دانه زرد و صاف چقدر است؟

2 – کدامیک از نظر ژنوتیپی می تواند با بقیه متفاوت باشد؟

1)مادر هاگ نر کاج                                           2) برگهای سوزنی

3)سلول جدار کیسه گرده                                     4) سلول پروتالی
مردانی

1 – زنی مبتلا به هانتینگتون (هترو ، H) و ناقل زالی ( N ) با مردی سالم ازدواج کرده است . چقدر احتمال دارد فرزند او مبتلا به یکی از این دو بیماری باشد ؟

2 – زیگوتی با ژنوتیپ AaBB درون کیسه رویانی حاصل از رویش هاگی با ژنوتیپ AB تشکیل شده است. ژنوتیپ آنتروزوئید و تخمزا چیست؟
مسعود

1 - انواع گامتهای نخودفرنگی غلاف سبز و صاف (هترو) و گل جانبی (همو) با ساقه ی بلند (هترو) را بنویسید . ( رنگ غلاف = A ، حالت غلاف = B ، وضعیت گل = D ، طول ساقه = E )

2 - ژنوتیپ جدار آرکگن Ad بوده و آنتروزوئید ad وارد آن شده است. ژنوتیپ آندوسپرم مربوطه و زیگوت حاصل از لقاح چیست؟
معصوم زاده

1 – مرد مبتلا به هانتینگتون (هترو،H  ) و تالاسمی مینور( C ) قصد ازدواج با زن مبتلا به تالاسمی مینور دارد. در صورت این ازدواج چقدر احتمال دارد چه نسبتی از فرزندان آنها سالم خواهند بود ؟

2 – کدامیک حاصل تقسیمات میتوزی هاگ ماده کاج است؟

1)آندوسپرم                                                     2)رویان

3)لوله گرده                                                     4) دانه گرده رسیده
مغیث

1 – از آمیزش مگس سرکه ماده با بال بلند ( L ) و طبیعی ( هترو ، N ) و نر با بال متوسط و طبیعی ( هترو ) چه درصدی از زاده ها در سن بلوغ قادر به جفتگیری خواهند بود ؟( صفت اندازه بال وابسته به جنس ، اما فرم بال به دو صورت طبیعی و بال برگشته خود را نشان می دهد . افراد با بال برگشته و کوتاه توانایی آمیزش ندارند . )

2 – کدامیک توانایی قتوسنتز دارد؟

1)برگ شاخه                                                   2)ریزوم

3)اسپوروفیت خزه                                             4)دانه گرده رسیده
موحدی

1 – مگس سرکه نر چشم سفید (W)و رنگ بدن طبیعی (B) با مگس سرکه ماده چشم قرمز (R)و بدن تیره آمیزش داده اند. احتمال بوجود آمدن زاده ای با فنوتیپ نوترکیب چقدر خواهد بود؟ ( رنگ چشم صفت وابسته به جنس x مغلوب و رنگ بدن اتوزومی مغلوب است .)

2 – زیگوت AaBB بر روی کاج مادر با ژنوتیپ aaBb تشکیل شده است. ژنوتیپ آندوسپرم و آنتروزوئید لقاح یافته چیست؟
موسوی

1 - انواع گامتهای نخودفرنگی غلاف زرد و صاف (هترو) و گل جانبی (هترو) با ساقه ی بلند (همو) را بنویسید . ( رنگ غلاف = A ، حالت غلاف = B ، وضعیت گل = D ، طول ساقه = E )

2 - سلولی با ژنوتیپ ........... در داخل کیسه گرده میوز انجام داده و ژنوتیپ دو تا سلولهای حاصل Abe , abE است. این سلول حداکثر می توانسته 4 نوع هاگ تولید کند. ژنوتیپ سلول مربوطه چیست؟
مهذب فر

1 – زنی با گودی روی چانه ( هترو و C ) و ناقل کوررنگی (N ) با مردی هموفیل (h ) ازدواج کرده است . احتمال بدنیا آمدن دختر با گودی روی چانه ، ناقل هموفیلی و ناقل کوررنگی در این خانواده چقدر است؟

2 – عدد کروموزومی کدام جفتهای زیر متفاوت است؟

1)سلول رویشی – هاگ ماده

2) مادر هاگ نر – سلول رویشی

3) آندوسپرم – سلول بساک

4)میله بساک – پوسته تخمک
مهرابی

1 - نخودفرنگی غلاف زرد و صاف و گل جانبی (همو) با ساقه ی بلند (هترو) توانایی تولید چند نوع را دارد ؟ در صورت آمیز این گیاه با نخودفرنگی با تمام صفات مغلوب ، چند نوع ژنوتیپ بین زاده ها مورد انتظار خواهد بود ؟

2 - ژنوتیپ کدام جفتهای زیر یکسان است؟

1)آنتریدی - آنتروزوئید                           2)تخمزا - هاگ ماده

3)ریزوم - سلول جدار هاگدان                    4) همه موارد
میرپور

1 – مرد مبتلا به کوررنگی ( N ) و ناقل کم خونی داسی شکل (C ) با زنی ناقل هر دو بیماری ازدواج کرده است. چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها پسری مبتلا به کوررنگی و فرزند دوم آنها دختری سالم باشد ؟

2 – سلول جدا هاگدان خزه ای با سه ژن متفاوت مورد مطالعه است که توانایی تولید 4 نوع هاگ را دارد. این هاگدان از نظر 2 تا از صفات مورد بررسی قطعاً ............... است.
میرزایی

1 – مرد مبتلا به هانتینگتون (که مادرش سالم بوده) (H ) و تالاسمی مینور( C ) قصد ازدواج با زن مبتلا به تالاسمی مینور دارد. در صورت این ازدواج چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها پسر مبتلا به هر دو بیماری و فرزند دومشان دختری مبتلا به تالاسمی ماژور باشد ؟

2 – کدامیک از نظر ژنوتیپی می تواند با بقیه متفاوت باشد؟

1)مادر هاگ ماده حسن یوسف                               2) پارانشیم خورش

3)سلولهای گلبرگ                                             4) تخمزا
ناعم

1 – از آمیزش گل میمونی صورتی ، ساقه بلند( هترو) و برگ سبز تیره با گل میمونی سفید ، ساقه کوتاه و رنگ برگ سبز روشن ، چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ بین زاده ها قابل بررسی است ؟ ( رنگ گل غالب ناقص = R/W ، طول ساقه = A ، رنگ برگ هم توانی = B/S )

2 - منشاء کدام اجزاء زیر یکسان است؟

1)ریزوم - هاگینه                                      2)آنتریدی - آنتروزوئید

3)تخمزا - سلول دو هسته ای                         4)همه موارد
نقدی

1– پروانه نر با شاخک بلند ( اندازه شاخک وابسته به جنس x و کوتاه غالب) و بال سیاه با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار سیاه و سفید آمیزش داده می شوند. چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ والدیی خواهند داشت؟

2 – کدامیک ساختاری گامتوفیتی است؟

1)مادر هاگ نر کاج                                           2) رویان دانه

3)سلولهای بساک                                              4) سلول زایشی
یزدانی - ح

1 - از آمیزش گل میمونی صورتی ، ساقه بلند( هترو) و برگ سبز تیره با گل میمونی سفید ، ساقه بلند (همو) و رنگ برگ سبز روشن ، چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ بین زاده ها قابل بررسی است ؟ ( رنگ گل غالب ناقص = R/W ، طول ساقه = A ، رنگ برگ هم توانی = B/S )

2 - زیگوتی با ژنوتیپ AaDDEe درون آرکگنی با ژنوتیپ aDE که در رأس گامتوفیت وجود دارد تشکیل شده است. ژنوتیپ آنتروزوئید لقاح یافته، سلول مادر هاگ را مشخص کرده و معلوم کنید که درون هاگدان مربوطه چند نوع هاگ می تواند تشکیل شود.
یزدانی - س

1 - از آمیزش گل میمونی قرمز ، ساقه بلند( هترو) و برگ سبز تیره با گل میمونی سفید ، ساقه کوتاه و رنگ برگ سبز روشن ، چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ بین زاده ها قابل بررسی است ؟ ( رنگ گل غالب ناقص = R/W ، طول ساقه = A ، رنگ برگ هم توانی = B/S )

2 - کدام زوجهای زیر منشاء یکسانی دارند؟

1)پروتال - برگ شاخه                             2)برگ شاخه - ریزوم

3)آنتریدی - تخمزا                                  4) دانه گرده رسیده - مادر هاگ

    

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:32  توسط زهره همدانی | 

کلاس 3T2 

نام و نام خانوادگیسئوال
تائبی پور

1 – زنی مبتلا به هانتینگتون (هترو ، H) و ناقل زالی ( N ) با مردی سالم ازدواج کرده است. چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها پسری مبتلا به هر دو بیماری باشد ؟

2 – همتای اسپوروفیت خزه در سرخس، ............. است.
تمیزی فر

1 – گیاه نخودفرنگی گل انتهایی (E ) ، ساقه بلند (L ) و دانه زرد (G ) و چروکیده (Y ) را با گیاه نخودفرنگی گل جانبی ، ساقه بلند ، دانه سبز و صاف ( هر دو والد هترو ) آمیزش داده شده است. احتمال تشکیل نخودفرنگی گل انتهایی دانه زرد چقدر است؟

2 – در کدامیک دفعات میتوز کمتری رخ می دهد؟

1)هاگ ماده کاج                                               2) سلول زایشی

3)هاگ نر کاج                                                 4) داخل آنتریدی
توانگر

1 – از آمیزش مگس سرکه ماده با بال بلند ( L ) و طبیعی ( هترو ، N ) و نر با بال متوسط و طبیعی ( هترو ) چه درصدی از زاده ها در سن بلوغ قادر به جفتگیری خواهند بود ؟( صفت اندازه بال وابسته به جنس ، اما فرم بال به دو صورت طبیعی و بال برگشته خود را نشان می دهد . افراد با بال برگشته و کوتاه توانایی آمیزش ندارند . )

2 – ژنوتیپ کدام جفتهای زیر یکسان نیست؟

1)سلول رویشی – گامت نر

2) تخمزا – سلول کیسه رویانی

3)سلول زایشی – آنتروزوئید

4)آنتروزوئید – هاگ
جابری

1 – مرد مبتلا به هانتینگتون (H ) و تالاسمی مینور( C ) قصد ازدواج با زن مبتلا به تالاسمی مینور دارد . در صورت این ازدواج چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها پسر مبتلا به هر دو بیماری باشد ؟

2 – کدامیک ساختاری گامتوفیتی است؟

1)سلول مادر هاگ کاج                                       2) پوسته های تخمک

3)آندوسپرم                                                     4) برگ شاخه
جلالی

1– زنی با گودی روی چانه ( هترو و C ) و ناقل کوررنگی (N ) با مردی هموفیل (h ) ازدواج کرده است . احتمال بدنیا آمدن دختر ناقل هموفیلی در این خانواده چقدر است؟

2 – درون کیسه رویانی، سلولی تریپلوئید با ژنوتیپ AaaBBb تشکیل شده است. ژنوتیپ تخمزا و آنتروزوئید لقاح یافته چیست؟
جورابچی

1 – پروانه نر با شاخک بلند ( اندازه شاخک وابسته به جنس x و غالب ناقص) و بال سیاه با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار سیاه و سفید ( رنگ بال یک صفت هم توان ) آمیزش داده می شوند . چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ متفاوت با والدین نشان می دهند ؟

2 – ژنوتیپ سلول زایشی aBd و ژنوتیپ هر هسته سلول دو هسته ای Abd است. ژنوتیپ زیگوت تشکیل شده و تخم تریپلوئید چیست؟
چوپان نژاد

1 – مگس سرکه نر با بال کوتاه ( L ) و شاخک متوسط (  A) با مگس سرکه ماده با بال متوسط و شاخک بلند آمیزش داده شده اند ( صفت اندازه ی بال وابسته به جنس ). احتمال بدنیا آمدن مگس سرکه نر با بال کوتاه چقدر است؟

2 – کدامیک ساختاری گامتوفیتی است؟

1)سلولی از پارانشیم خورش                                 2) پوسته های تخمک

3)سلولهای بساک                                              4) دانه گرده نارس
حاج کاظمیان

1 – گیاه نخودفرنگی گل انتهایی (E ) ، ساقه بلند (L ) و دانه زرد (G ) و چروکیده (Y ) را با گیاه نخودفرنگی گل جانبی ، ساقه بلند ، دانه سبز و صاف ( هر دو والد هترو ) آمیزش داده شده است . احتمال نخودفرنگی ساقه بلند و دانه صاف چقدر است؟

2 – زیگوتی با ژنوتیپ AaBB درون کیسه رویانی حاصل از رویش هاگی با ژنوتیپ AB تشکیل شده است. ژنوتیپ آلبومن و تخمزا چیست؟
حسینی - ک

1 – زنی مبتلا به هانتینگتون (هترو ، H) و ناقل زالی ( N ) با مردی سالم ازدواج کرده است. چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها دختری مبتلا به یکی از این دو بیماری باشد ؟

2 – همتای لوله گرده کاج در سرخس، ........... است.
حسینی - ی

1 – زنی با گودی روی چانه ( هترو و C ) و ناقل کوررنگی (N ) با مردی هموفیل (h ) ازدواج کرده است . احتمال بدنیا آمدن پسر کوررنگ در این خانواده چقدر است؟

2 – کدامیک ساختاری گامتوفیتی است؟

1)سلول رویشی                                                2) هاگ ماده کاج

3)پروتال                                                        4) همه موارد
حیدری - ز

1 – مرد مبتلا به هانتینگتون (H ) و تالاسمی مینور( C ) قصد ازدواج با زن مبتلا به تالاسمی مینور دارد . در صورت این ازدواج چقدر احتمال دارد چه نسبتی از فرزندان آنها سالم خواهند بود ؟

2 – کدامیک از نظر ژنوتیپی می تواند با بقیه متفاوت باشد؟

1)تخمزا                                                         2) هاگ ماده کاج

3)سلول جدار کیسه گرده                                     4) آندوسپرم
حیدری - ع

1 – پروانه نر با شاخک متوسط و بال سفید با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار آمیزش انجام داده است . چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ مشابه والدین خواهند داشت؟

2 – کدامیک حاصل تقسیمات میتوزی زیگوت خزه است؟

1)آندوسپرم                                                     2)رویان

3)کیسه رویانی                                                 4)تار
خوروش

1– مگس سرکه نر با بال کوتاه ( L ) و شاخک متوسط (  A) با مگس سرکه ماده با بال متوسط و شاخک بلند آمیزش داده شده اند ( صفت اندازه ی بال وابسته به جنس ). احتمال بدنیا آمدن مگس سرکه ماده با شاخک بلند چقدر است؟

2 – همتای آندوسپروم کاج در خزه، ............ است.
داودی

1 – از آمیزش مگس سرکه ماده با بال بلند ( L ) و طبیعی ( هترو ، N ) و نر با بال کوتاه و طبیعی ( هترو ) چه درصدی از زاده ها در سن بلوغ قادر به جفتگیری خواهند بود ؟( صفت اندازه بال وابسته به جنس ، اما فرم بال به دو صورت طبیعی و بال برگشته خود را نشان می دهد . افراد با بال برگشته و کوتاه توانایی آمیزش ندارند . )

2 – کدام جفتهای زیر معادل هستند؟

1)پروتال – برگ شاخه         

2) سلول رویشی – سلول زایشی

3)برگ شاخه – اسپوروفیت خزه

4)هاگینه – آنتریدی
دهقان پور

1 – مردی با گروه خونی AB+ (هترو) زنی با گروه خونی A- (هترو) ازدواج می کنند . چه نسبتی از فرزندان آنها گروه خونی A+ خواهند داشت ؟

2 – هاگی با ژنوتیپ aBD رویش پیدا کرده و در رأس گیاه حاصل آرکگن تشکیل شده است. در صورتی که آنتروزوئیدی با ژنوتیپ ABd وارد آرکگن مربوطه شده و لقاح اتفاق افتاده باشد، ژنوتیپ آرکگنی که لقاح در آن رخ داده و زیگوت حاصل چیست؟
رحیمی

1 – مگس سرکه نر چشم سفید (W)و رنگ بدن طبیعی (B) با مگس سرکه ماده چشم قرمز (R)و بدن تیره آمیزش داده اند. زاده های نر آنها چه فنوتیپی خواهند داشت. ( رنگ چشم صفت وابسته به جنس x مغلوب و رنگ بدن اتوزومی مغلوب است .)

2 – زیگوتی با ژنوتیپ AABb درون کیسه رویانی حاصل از رویش هاگی با ژنوتیپ AB تشکیل شده است. ژنوتیپ آلبومن و تخمزا چیست؟
رضایی - م

1 – چقدر احتمال دارد زنی در یک سه قلوزایی ، دو دختر و یک پسر به دنیا آورد؟

2 – کدامیک از نظر ژنوتیپی می تواند با بقیه متفاوت باشد؟

1)هاگ ماده کاج                                               2) تخمزا

3)سلول رویشی                                                4) آندوسپرم
رضایت

1 – مردی با گروه خونی AB+ (هترو) زنی با گروه خونی A- (هترو) ازدواج می کنند . چه نسبتی از فرزندان آنها پسر با گروه خونی B خواهند بود ؟

2 – کدامیک حاصل تقسیمات میتوزی سلول زایشی است؟

1)آندوسپرم                                                     2)رویان

3)کیسه رویانی                                                 4)آنتروزوئید
رضایی - ف

1 – گیاه نخودفرنگی گل انتهایی (E ) ، ساقه بلند (L ) و دانه زرد (G ) و چروکیده (Y ) را با گیاه نخودفرنگی گل جانبی ، ساقه بلند ، دانه سبز و صاف ( هر دو والد هترو ) آمیزش داده شده است . احتمال نخودفرنگی ساقه بلند ، دانه سبز و چروکیده چقدر است؟

2 – زیگوتی با ژنوتیپ AaBb درون کیسه رویانی حاصل از رویش هاگی با ژنوتیپ AB تشکیل شده است. ژنوتیپ آنتروزوئید و آلبومن چیست؟
ریاضیات

1 – پروانه نر با شاخک بلند ( اندازه شاخک وابسته به جنس x و بلند غالب) و بال سیاه با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار سیاه و سفید آمیزش داده می شوند. چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ متفاوت با والدین نشان می دهند ؟

2 – حاصل میوز سلول موجود در کیسه گرده کاج، ......... است.
ژیانی

1 – زنی با گروه خونی B+ (هترو) با مردی با گروه خونی A- (هترو) ازدواج کرده است . احتمال بدنیا آمدن پسر با گروه خونی AB+  در این خانواده چقدر است؟

2 – کدامیک حاصل تقسیمات میتوزی هاگ نر نهاندانه است؟

1)آندوسپرم                                                     2)رویان

3)کیسه رویانی                                                 4) دانه گرده رسیده
سمیعی پور

1 – زنی مبتلا به هانتینگتون (هترو ، H) و ناقل زالی ( N ) با مردی سالم ازدواج کرده است . چقدر احتمال دارد فرزند اول مبتلا به یک از این دو بیماری باشد ؟

2 – هاگی با ژنوتیپ aBD رویش پیدا کرده و در رأس گیاه حاصل آنتریدی تشکیل شده است. در صورتی که آنتروزوئید حاصل وارد آرکگنی با ژنوتیپ AbD شده و لقاح اتفاق افتاده باشد، ژنوتیپ گیاه ماده ای که لقاح بر روی آن رخ داده و زیگوت حاصل چیست؟
شریفی

1 – داخل جعبه ای 5 مهره ی سفید ، 8 قهوه ای ، 2 زرد ، 1 سبز و 4 آبی وجود دارد . احتمال اینکه بار اول 1 مهره زرد خارج شود ( سپس مهره داخل جعبه قرار داده شده) و بار دوم 1 مهره آبی خارج شود، چقدر است؟

2 – کدامیک حاصل تقسیمات میتوزی زیگوت نهاندانه است؟

1)آندوسپرم                                                     2)رویان

3)کیسه رویانی                                                 4) دانه گرده رسیده
شعرباف

1 – زنی با گودی روی چانه ( هترو و C ) و ناقل کوررنگی (N ) با مردی هموفیل (h ) ازدواج کرده است . احتمال بدنیا آمدن پسر کوررنگ با گودی روی چانه در این خانواده چقدر است؟

2 – آنتروزوئیدی با ژنوتیپ Abd وارد آرکگنی شده که ژنوتیپ پروتال آن AbD است. ژنوتیپ زیگوت حاصل و ژنوتیپ ریزوم تشکیل شده چیست؟
شفیع اف

1 – پروانه نر با شاخک متوسط و بال سفید با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار آمیزش انجام داده است. چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ نوترکیب خواهند داشت؟

2 – کدامیک از گزینه های زیر تفاوت تخمزا و آنتروزوئید است؟

1)مقدار اندوخته غذایی                                       2)توانایی تحرک

3)محل تشکیل                                                 4)همه موارد
شهباز

1 – هر یک از افراد زیر چند نوع گامت تولید می کند ؟

الف ) خرگوش نر موی سفید و چشم قرمز

ب ) مردی با گروه خونی A- (هترو) و گودی روی چانه

2 – کدامیک تفاوت تخمزای گل حسن یوسف و سرخس است؟

1)مقدار اندوخته غذایی                                       2)توانایی تحرک

3) تعداد دستجات کروموزومی                              4) محل تشکیل
طلایی پور

1 – مرد مبتلا به کوررنگی ( N ) و ناقل کم خونی داسی شکل (C ) با زنی ناقل هر دو بیماری ازدواج کرده است . چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها مبتلا به هر دو بیماری باشد ؟

2 – ژنوتیپ کدام جفتهای زیر یکسان است؟

1)دانه گرده نارس – مادر هاگ نر

2)دانه گرده رسیده – سلول زایشی

3) آندوسپرم – پارانشیم خورش

4)سلول رویشی – آندوسپرم
عطایی

1 – از آمیزش مگس سرکه ماده با بال بلند ( L ) و طبیعی ( هترو ، N ) و نر با بال متوسط و برگشته ( هترو ) چه درصدی از زاده ها در سن بلوغ قادر به جفتگیری نخواهند بود ؟( صفت اندازه بال وابسته به جنس ، اما فرم بال به دو صورت طبیعی و بال برگشته خود را نشان می دهد . افراد با بال برگشته و کوتاه توانایی آمیزش ندارند . )

2 – معادل آندوسپرم کاج در خزه .............. است.

1)برگ شاخه                                                   2)پروتال

3)هاگینه                                                        4)آرکگن
غلامی زاده

1 – مگس سرکه نر با بال کوتاه ( L ) و شاخک متوسط (  A) با مگس سرکه ماده با بال متوسط و شاخک بلند آمیزش داده شده اند ( صفت اندازه ی بال وابسته به جنس ). احتمال بوجود آمدن مگس سرکه نر با بال کوتاه و شاخک متوسط چقدر است؟

2 – همتای آرکگن کاج در خزه، ........... است.
فولادگر

1 – مگس سرکه نر چشم سفید (W)و رنگ بدن طبیعی (B) با مگس سرکه ماده چشم قرمز (R)و بدن تیره آمیزش داده اند. زاده های ماده آنها چه فنوتیپی خواهند داشت؟ ( رنگ چشم صفت وابسته به جنس x مغلوب و رنگ بدن اتوزومی مغلوب است .)

2 – کدامیک ساختاری گامتوفیتی است؟

1)مادر هاگ نر کاج                                           2) رویان دانه

3)سلولهای بساک                                              4) سلول زایشی
فهامی

1 – مرد مبتلا به کوررنگی ( N ) و ناقل کم خونی داسی شکل (C ) با زنی ناقل هر دو بیماری ازدواج کرده است . چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها تنها مبتلا به یکی از دو بیماری باشد ؟

2 – آنتروزوئیدی با ژنوتیپ AdE وارد کیسه رویانی که ژنوتیپ هسته های آن Ade می باشد، شده است. ژنوتیپ زیگوت و تخم تریپلوئید حاصل چیست؟
قایدی

1 – پروانه نر با شاخک متوسط و بال سفید با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار آمیزش انجام داده است. چه فنوتیپ های جدیدی بین زاده ها قابل مشاهده است ؟(هر دو صفت را اتوزوم در نظر بگیرید)

2 – همتای آرکگن کاج در سرخس، ........... است.
محمدی

1 – مرد مبتلا به هانتینگتون (H ) (که مادرش سالم بوده) و تالاسمی مینور( C ) قصد ازدواج با زن مبتلا به تالاسمی مینور دارد . در صورت این ازدواج چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها پسر مبتلا به یکی از این دو بیماری باشد ؟

2 – کدام جفتهای زیر معادل هستند؟

1)پروتال – آندوسپرم  

2) سلول رویشی – دانه گرده نارس

3)کیسه رویانی – اسپوروفیت خزه     

4)پروتال – آنتریدی
موسوی

1 – پروانه نر با شاخک متوسط و بال سفید با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار آمیزش انجام داده است. چه فنوتیپ های جدیدی بین زاده ها قابل مشاهده است ؟

2 – کدامیک از نظر ژنوتیپی می تواند با بقیه متفاوت باشد؟

1)مادر هاگ                                                    2) ریزوم

3)هاگدان سرخس                                              4) آنتروزوئید
مهاجری

1 – فردی با بیماری هانتینگتون ( هترو) و ناقل کم خونی داسی شکل با گروه خونی AB توانایی تولید چند نوع گامت را دارد ؟ در صورت ازدواج او با فردی سالم با گروه خونی A (هترو) ، چند نوع ژنوتیپ بین زاده های آنها قابل انتظار است ؟

2 - گامتوفیت کدامیک بزرگتر از بقیه است؟

1)کاج                                                      2) پرتقال

3)خزه اسفاگنوم                                           4) سرخس بسپایک
نجفی

 - مردی با بیماری هانتینگتون ( هترو) و ناقل کم خونی داسی شکل با گروه خونی AB توانایی تولید چند نوع گامت را دارد ؟ در صورت ازدواج او با زنی سالم با گروه خونی A (هترو) ، چند نوع ژنوتیپ بین زاده های آنها قابل انتظار است ؟

2- گامتوفیت کدامیک کوچکتر از بقیه است؟

1)کاج                                                      2) پرتقال

3)خزه اسفاگنوم                                           4) سرخس بسپایک   

 

 

حداکثر زمان پاسخ دهی
ساعت 24 روز 9 فروردین 

لطفاً در قسمت نظر دهید جوابها را وارد کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:5  توسط زهره همدانی | 


نوروز مبارک  
دخترای گلم سلام. امیدوارم سال خوبی را شروع کرده باشید و تا این زمان خیلی بهتون خوش گذشته باشه. استراحت که حتماً کردید. احتمالاً بعضیها هم درس را کم و بیش شروع کردند. به هر حال اگه تا حدودی هم کم کاری کردید بقیه زمان را خوب استفاده کنید. 
به هر صورت آرزوی من داشتن سالی بسیار خوب، همراه با سلامتی و شادکامی در کنار خانواده ؛ برای همه شما عزیزان است. 
در ضمن ایام شهادت صدیقه شهیده، فاطمه زهرا(س) را به همه تسلیت می گم و از همه التماس دعا دارم.  
واما، از هر چه بگذریم سخن علم بهتر است: 
 
کلاس 3T1  
آتشکار
1 – هر یک از افراد زیر چند نوع گامت تولید می کند ؟
الف ) نخودفرنگی گل ارغوانی انتهایی ساقه بلند ( هترو )
ب ) مردی با گروه خونی A- (هترو) و گودی روی چانه
2 – کدامیک حاصل تقسیمات میتوزی زیگوت سرخس است؟
1)آندوسپرم                                       2)ریشه
3)پروتال                                         4) دانه گرده رسیده
آیتی 1 – گیاه نخودفرنگی گل انتهایی را با گیاه نخودفرنگی گی جانبی (هترو) آمیزش می دهیم . اگر زاده های نسل اول مجدداً با گیاه نخودفرنگی گل جانبی ( همو) آمیزش داده شوند نسل دوم چه نسبت ژنوتیپی و فنوتیپی نشان می دهند ؟ ( وضعیت گل = E )
2 – حاصل میوز سلول موجود در پارانشیم خورش کاج، ......... است.
احمدی نژاد
1 – نخودفرنگی دانه زرد (همو)را با نخودفرنگی دانه سبز آمیزش می دهیم و سپس زاده های حاصل را با نخودفرنگی دانه سبز آمیزش می دهیم . چه نسبت های ژنوتیپی و فنوتیپی بین زاده های نسل دوم بوجود می آید ؟ ( رنگ دانه = G )
2 – سیتوکینز میوز کدامیک نابرابر است؟
1)سلولی از پارانشیم خورش 
2) سلول داخل کیسه گرده
3)سلول داخل هاگدان خزه   
4) همه موارد
ادیب
1 – نخودفرنگی دانه زرد و چروکیده (هترو) را با نخودفرنگی دانه سبز و چروکیده آمیزش می دهیم . چه نسبتهای ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل اول بوجود می آید ؟ (رنگ دانه = G ، حالت دانه = R )
2 – آنتروزوئیدی با ژنوتیپ Ab وارد آرکگن خزه ای با ژنوتیپ AB شده است. ژنوتیپ زیگوت حاصل و ژنوتیپ آنتریدی که گامت نر در آن تشکیل شده چیست؟
ادیبی 1 – فردی با گروه خونی A ( هترو) و چشم آبی با فردی با گروه خونی O و چشم قهوه ای (هترو) ازدواج می کنند . فرزندان آنها احتمالاً چه فنوتیپ هایی نشان می دهند ؟ ( رنگ چشم = G )
2 – ژنوتیپ کدام جفتهای زیر یکسان نیست؟
1)پروتال – گامت نر  
2) تخمزا – آرکگن
3)آنتریدی – آنتروزوئید  
4)هاگینه – هاگ
اسماعیل زاده 1 – نخودفرنگی با غلاف سبز ( هترو) خودلقاحی انجام می دهد . زاده های حاصل چه ژنوتیپ و فنوتیپی خواهند داشت ؟ ( حالت غلاف = A )
2 – کدامیک از گزینه های زیر تفاوت هاگ و گامت است؟
1)حاصل میوز بودن 
2)هاپلوئید بودن
3)دخالت در تولید مثل جنسی 
4)توانایی میتوز
اسماعیلی - ص
1 – مردی با گروه خونی AB+ (هترو) زنی با گروه خونی A- (هترو) ازدواج می کنند . چه نسبتی از فرزندان آنها گروه خونی AB خواهند داشت ؟
2 – ژنوتیپ کدام جفتهای زیر یکسان است؟
1)پروتال – گامت نر خزه    
2) گامت نر – آرکگن
3)آنتریدی – آنتروزوئید  
4)هاگینه – هاگ
اسماعیلی - ک
1 – زنی با گروه خونی B+ (هترو) با مردی با گروه خونی A- (هترو) ازدواج کرده است . احتمال بدنیا آمدن فرزندی با گروه خونی – در این خانواده چقدر است؟
2 – کدام جفتهای زیر معادل هستند؟
1)آندوسپرم – برگ شاخه
2) سلول رویشی – آنتروزوئید
3)کیسه رویانی – اسپوروفیت خزه
4)لوله گرده – آنتریدی خزه
اشجع زاده
1 – مردی با گروه خونی AB و لاله ی گوش آزاد با زنی با گروه خونی B و لاله گوش آزاد و گودی روی چانه ازدواج کرده است . اگر بین فرزندان آنها دختری با گروه خونی A ، لاله ی گوش چسبیده و بدون گودی روی چانه وجود داشته باشد ژنوتیپ والدین و دختر چیست ؟ ( لاله ی گوش = E ، گودی روی چانه = F )
2 – همتای دانه گرده رسیده کاج در سرخس، ........... است.
اصیلیان 1 – مردی با گروه خونی O ، موی مجعد و چشم سیاه ( هترو ) با زنی با گروه خونی B (هترو) موی صاف و چشم آبی ازدواج می کنند . چه فنوتیپ های جدیدی بین زاده های آنها ممکن است دیده شود ؟ ( حالت مو = R ، رنگ چشم = B ، رنگ چشم سه الل داشته و الل E1 نسبت به دوتای دیگر مغلوب و کنترل کننده رنگ قهوه ای و E3 رنگ سیاه و E3 بر E2 غالب است . )
2 – حاصل میوز سلول موجود در هاگدان خزه، ............ است.
افضلی 1 – چقدر احتمال دارد زنی در سه بار زایمان متوالی صاحب دو پسر و یک دختر شود ؟
2 – کدامیک ساختاری اسپوروفیتی است؟
1)سلولی از پارانشیم خورش  
2) سلول جدار کیسه گرده
3)سلول مادر هاگ خزه   
4) همه موارد
اکبری
1– مردی با گروه خونی AB- و هموفیل و زال چند نوع گامت تولید می کند ؟
2 – کدامیک ساختاری گامتوفیتی است؟
1)آندوسپرم  
2) دانه گرده نارس
3)گامتوفیت نر کاج 
4) همه موارد
امجدی
1 – داخل جعبه ای 5 مهره ی سفید ، 8 قهوه ای ، 2 زرد ، 1 سبز و 4 آبی وجود دارد . احتمال اینکه با یکبار دست کردن داخل جعبه 1 مهره قهوه ای یا 1سبز خارج شود، چقدر است؟
2 – کدامیک از نظر ژنوتیپی می تواند با بقیه متفاوت باشد؟
1)مادر هاگ خزه   
2) ریشه مانند
3)هاگدان خزه  
4) آنتروزوئید دو تاژکی
امیری
1 – زنی کوررنگ با مردی هموفیل و ناقل زالی ازدواج کرده است . احتمال این که فرزندان آنها یکی از سه بیماری را نشان دهند چقدر است ؟
2 – میوز مادر هاگ ماده در کاج همراه با سیتوکینز ............. است.
امینی 1 – زنی با گروه خونی B+ (هترو) با مردی با گروه خونی A- (هترو) ازدواج کرده است . احتمال بدنیا آمدن دختر با گروه خونی B- در این خانواده چقدر است؟ 
2 – همتای اسپوروفیت کاج در سرخس، ............. است.
انصارالحسینی
1 – زنی کوررنگ و ناقل هموفیلی که پدر هموفیل اما مادر سالم داشته چند نوع گامت تولید می کند ؟
2 – کدام جفتهای زیر معادل نیستند؟
1)پروتال – برگ شاخه         
2) لوله گرده – آنتریدی
3)برگ شاخه – اسپوروفیت خزه
4)هاگدان سرخس – اسپورورفیت خزه
ایروانی
1 – داخل جعبه ای 5 مهره ی سفید ، 8 قهوه ای ، 2 زرد ، 1 سبز و 4 آبی وجود دارد . احتمال اینکه با یک بار دست کردن داخل جعبه 1 مهره زرد و 1مهره سفید خارج شود، چقدر است؟
2 – حاصل میتوز فراوان هاگ خزه، ........... است.
ایزدان
1 – مگس سرکه ی نر با رنگ طبیعی بدن ، با مگس سرکه ی ماده با رنگ بدن تیره آمیزش داده می شوند . اگر رنگ بدن توسط الل a1 کنترل شده و الل a2 فرم جهش یافته الل a1 باشد و مگس ماده مورد بحث تنها یک ژن جهش یافته داشته باشد ، بین زاده های آن ها چه فنوتیپ هایی وجود خواهد داشت ؟
2 – ژنوتیپ کدام جفتهای زیر یکسان است؟
1)تخمزا – گامت نر خزه    
2) تخمزا – آرکگن
3)هاگدان – آنتروزوئید   
4)هاگینه – هاگ
بابایی پور
1 – پروانه نر با شاخک بلند ( اندازه شاخک وابسته به جنس x و غالب ناقص) و بال سیاه با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار سیاه و سفید ( رنگ بال یک صفت هم توان ) آمیزش داده می شوند . چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ متفاوت با والدین نشان می دهند ؟
2 – کدامیک ساختاری اسپوروفیتی است؟
1)سلول جدار آرکگن   
2) پوسته تخمک
3) هاگ نر کاج  
4) همه موارد
باقری
1 – هر یک از افراد زیر چند نوع گامت تولید می کند ؟
الف ) زنی با گروه خونی O+ ( هترو) و لاله ی گوش آزاد
ب ) مردی با گروه خونی A+ (هترو) و گودی روی چانه
2 – زیگوتی با ژنوتیپ AaBB درون کیسه رویانی حاصل از رویش هاگی با ژنوتیپ AB تشکیل شده است. ژنوتیپ آلبومن و تخمزا چیست؟
بخشیان 1 – از آمیزش مگس سرکه ماده با بال بلند ( L ) و طبیعی ( هترو ، N ) و نر با بال متوسط و طبیعی ( هترو ) چه درصدی از زاده ها در سن بلوغ قادر به جفتگیری خواهند بود ؟( صفت اندازه بال وابسته به جنس ، اما فرم بال به دو صورت طبیعی و بال برگشته خود را نشان می دهد . افراد با بال برگشته و کوتاه توانایی آمیزش ندارند.)
2 – کدامیک از گزینه های زیر تفاوت تخمزا و آنتروزوئید است؟
1)مقدار اندوخته غذایی   
2)توانایی تحرک
3)محل تشکیل   
4)همه موارد
بیات 1 – از آمیزش پروانه های فلفل نمکی (B/W ) نر شاخک متوسط ( L ) و ماده شاخک بلند ، چقدر احتمال دارد پروانه نر سیاه با شاخک کوتاه بوجود آید ؟
2 – کدامیک توانایی قتوسنتز دارد؟
1)برگ شاخه   
2)ریزوم
3)اسپوروفیت خزه   
4)دانه گرده رسیده
پرهیزکار
1 – نخودفرنگی گل ارغوانی انتهایی (هترو) را با نخودفرنگی گل سفید و جانبی (هترو) آمیزش می دهیم . زاده های حاصل چه فنوتیپ های جدیدی نسبت به والدین نشان می دهند ؟ ( رنگ گل = A ، وضعیت گل = E )
2 – عدد کروموزومی کدام جفتهای زیر یکسان است؟
1)آندوسپرم – پروتال سرخس  
2) هاگ نر – آنتروزوئید
3) برگ شاخه – پوسته تخمک  
4) همه موارد
پورفرد
1 – از آمیزش پروانه های فلفل نمکی (B/W ) نر شاخک متوسط ( L ) و ماده شاخک بلند، چقدر احتمال دارد چه نسبتی از زاده ها مشابه مادر خود خواهند بود؟
2 – زیگوت AaBB بر روی کاج مادر با ژنوتیپ AABb تشکیل شده است. ژنوتیپ تخمزا و آنتروزوئید چیست؟
پیلور
1 – از آمیزش پروانه های فلفل نمکی (B/W ) نر شاخک متوسط ( L ) و ماده شاخک کوتاه، چقدر احتمال دارد پروانه نر سیاه با شاخک کوتاه بوجود آید ؟
2 – ژنوتیپ کدام جفتهای زیر یکسان است؟
1)پروتال – برگ شاخه    
2) گامت نر – زیگوت
3)برگ شاخه – آنتروزوئید   
4)هاگینه – مادر هاگ
تاج الدین
1 – مگس سرکه ی نر با رنگ طبیعی بدن ، با مگس سرکه ی ماده با رنگ بدن تیره آمیزش داده می شوند . اگر رنگ بدن توسط الل a1 کنترل شده و الل a2 فرم جهش یافته الل a1 باشد و مگس ماده مورد بحث تنها یک ژن جهش یافته داشته باشد ، بین زاده های آن ها چه فنوتیپ هایی وجود خواهد داشت ؟
2 – همتای دانه گرده رسیده کاج در سرخس، .......... است.
تاجی 1 – از آمیزش پروانه های فلفل نمکی (B/W) نر شاخک متوسط (L) و ماده شاخک کوتاه، چقدر احتمال دارد چه نسبتی از زاده ها مشابه مادر خود خواهند بود؟
2 – در کدامیک میوز رخ می دهد؟
1)سلولی از پارانشیم خورش   
2) سلول داخل کیسه گرده
3)سلول داخل هاگدان خزه  
4) همه موارد
تاکی 1 – پروانه نر با شاخک متوسط ( اندازه شاخک وابسته به جنس x ) و بال سیاه با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار سیاه و سفید ( رنگ بال یک صفت هم توان ) آمیزش داده می شوند . چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ متفاوت با والدین نشان می دهند ؟
2 – معادل پروتال، در چرخه خزه، ............ است.
1)برگ مانند                                          2)گیاه اصلی
3)گامت ماده                                          4)آنتروزوئید
صادقی 1 – از خودلقاحی نخودفرنگی دانه زردصاف چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ و با چه نسبتی بوجود می آید ؟
2 – هاگی با ژنوتیپ aBD رویش پیدا کرده و در رأس گیاه حاصل آنتریدی تشکیل شده است. در صورتی که آنتروزوئید حاصل وارد آرکگنی با ژنوتیپ AbD شده و لقاح اتفاق افتاده باشد، ژنوتیپ گیاه ماده ای که لقاح بر روی آن رخ داده و زیگوت حاصل چیست؟
صادقیان
1 – زنی با تالاسمی مینور (M ) و ناقل زالی ( N ) با مردی ناقل زالی ازدواج کرده است . چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها پسر با تالاسمی مینور باشد ؟
2 – ژنوتیپ کدام جفتهای زیر در بازدانه یکسان است؟
1)هاگ نر – گامتوفیت نر   
2)هاگ نر – گامت نر
3) هاگ ماده – آرکگن   
4)همه موارد
صامتی
1 – مرد مبتلا به هانتینگتون (H ) و تالاسمی مینور( C ) قصد ازدواج با زن مبتلا به تالاسمی مینور دارد . در صورت این ازدواج چقدر احتمال دارد چه نسبتی از فرزندان آنها سالم خواهند بود ؟
2 – زیگوت AaBb بر روی کاج مادر با ژنوتیپ AABb تشکیل شده است. ژنوتیپ احتمالی تخمزا و آنتروزوئید چیست؟
طهماسبی
1 – مرد مبتلا به کوررنگی ( N ) و ناقل کم خونی داسی شکل (C ) با زنی ناقل هر دو بیماری ازدواج کرده است . چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها پسر مبتلا به هر دو بیماری باشد ؟
2 – کدامیک توانایی فتوسنتز ندارد؟
1)اسپوروفیت خزه  
2)پروتال
3)گامتوفیت خزه  
4)مخروط نر جوان
عسکری
1 – مرد مبتلا به هانتینگتون (H ) (که مادرش سالم بوده) و تالاسمی مینور( C ) قصد ازدواج با زن مبتلا به تالاسمی مینور دارد . در صورت این ازدواج چقدر احتمال دارد فرزند اول آنها پسر مبتلا به هر دو بیماری باشد ؟
2 – از درون آرکگن خزه ای با ژنوتیپ AbE میله ای با ژنوتیپ AabbEe رویش پیدا کرده است. درون این آرکگن خودلقاحی صورت گرفته یا دگرلقاحی؟ هر سلول مادر هاگ توانایی تولید چند نوع هاگ را دارد؟
کاظمی 1 – پروانه نر با شاخک متوسط ( اندازه شاخک وابسته به جنس x) و بال سیاه با پروانه ماده با شاخک بلند و بال خالدار سیاه و سفید (رنگ بال یک صفت هم توان) آمیزش داده می شوند . چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ متفاوت با والدین نشان می دهند ؟
2 – همتای دانه گرده رسیده کاج در خزه، .......... است.
کیوانداریان
1 – زنی با تالاسمی مینور (M ) و ناقل زالی ( N ) با مردی ناقل زالی ازدواج کرده است . چقدر احتمال دارد دختر زال باشد ؟
2 – ژنوتیپ کدام جفتهای زیر یکسان نیست؟
1)پروتال – ریزوئید   
2) تخمزا – آرکگن
3)آنتریدی – پروتال  
4)هاگدان – هاگ
لبافی نژاد 1 – پروانه نر با شاخک متوسط و بال سفید با پروانه ماده با شاخک کوتاه و بال خالدار آمیزش انجام داده است . چه نسبتی از زاده ها فنوتیپ مشابه والدین خواهند داشت ؟(هر دو صفت را اتوزوم در نظر بگیرید)
2 – حاصل میوز سلول موجود در کیسه گرده کاج، ......... است.
مشکلانی
1– از خودلقاحی نخودفرنگی دانه زردصاف چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ و با چه نسبتی بوجود می آید ؟
2 – سلول تریپلوئید با ژنوتیپ AAaBBB تشکیل شده است. ژنوتیپ آنتروزوئید و یکی از هسته های سلول دوهسته ای چیست؟

حداکثر زمان پاسخ دهی :  
ساعت 24 روز 9 فروردین  
لطفاً در قسمت نظر دهید همین صفحه جواب بدهید 
پیروز و سربلند باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:11  توسط زهره همدانی | 

به نام خدا

دخترای من سلام.

چطورید؟ مشتاق دیدار! 

امیدوارم شاد و خوشحال و پرانرژی درسها رو بخونید و هر چه زودتر برنامه هاتونو به اتمام برسونید. کم کم امتحانای پایانی در پیشه . سعی کنید همه امتحانای هماهنگ را خوب بخونید که دوره ای باشه برای کنکورتون و در ضمن نمراتتون هم خیلی خوب بشه. دعاگوتون هستم و امیدوارم همیشه خندان باشید.

پاسخنامه سئوالهای فصل ۵ به همراه سئوالهای فصل ۶ و ۷ از تاریخ ۱۱/۲/۹۳ به بعد در اختیار شما خواهد بود.

دوستدار همیشگی تون

پاسخنامه سئوالهای فصل 3 و 4 – زیست شناسی پیش دانشگاهی

شماره سئوال

پاسخ

شماره سئوال

پاسخ

شماره سئوال

پاسخ

1

د

8

ج

15

ج

2

د

9

ج

16

الف

3

د

10

ج

17

الف

4

د

11

الف

18

ب

5

ب

12

ج

19

ب

6

الف

13

ج

20

د

7

الف

14

ج

21

 

 

 

   

وعده بعدی : ۱۱/۲/۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 21:2  توسط زهره همدانی | 

به نام خداوند خالق هستی

دخترهای گلم سلام. از درسها و امتحانها خسته نباشید.

نمره های بسیاری از شماها را قبلاْ اعلام کرده ام اما به دلیل اینکه نمره های بعضی دیگر را نتوانسته بودم اعلام کنم بنابراین اینجا نمره ها به طور کامل اعلام می شود. افرادی که نمره ای در مقابل اسمشون نیست نشانه اینه که پاسخی از اونها دریافت نکرده ام. نمره در هر نوبت (۳) بود.

نمرات ارزیابی سئوالات غیرحضوری آزمونهای ژنتیک – کلاس 3T1

نام خانوادگی

سئوال 1

سئوال 2

نام خانوادگی

سئوال 1

سئوال 2

نام خانوادگی

سئوال 1

سئوال 2

آیتی

3

5/2

حسین هاشمی

3

2

سلطانی

2

5/2

ابراهیمی

5/2

3

حقیقی

2

 

سلیمانی(س)

2

3

امیرحاجلو

3

 

حلاجی

5/2

 

سلیمانی(ه)

 

 

امیری

3

 

دریابیگی

3

5/2

شانه ساززاده

5/2

5/2

انصاری

3

5/2

ربانی

3

3

صادقی

2

5/2

بنای اداره وطن

5/2

5/2

ربیعی

3

3

صدرعاملی

 

3

پاینده

5/2

3

رجالی

3

3

عزیزی

5/2

 

پورمعافی

3

3

رضایی

3

3

فتوحی

 

5/2

جان نثاری

 

5/2

زعفرانی

 

 

مدح خوان

3

3

جمشیدیان

3

5/2

سالاری مقدم

5/2

 

مرادپور

 

5/2

جهرمی نسب

3

5/2

سامانی

 

 

وصال

 

5/2

حبیب اللهی

3

3

سلامت

2

3

ولی پور

3

5/2

 

نمرات ارزیابی سئوالات غیرحضوری آزمونهای ژنتیک – کلاس 3T2

نام خانوادگی

سئوال 1

سئوال 2

نام خانوادگی

سئوال 1

سئوال 2

نام خانوادگی

سئوال 1

سئوال 2

اشجع

2

2

کاروان پور

3

5/2

مومنی

 

3

صادقی

 

3

کاظمیان

2

 

مهدی فر

3

5/2

عابدیان

5/2

2

کریمی

3

3

مهری

5/2

2

عبدالهی

3

5/2

محسن زاده

5/2

3

نادراصلی

3

3

عرب

 

 

محمدزاده

5/2

3

نادری

5/2

5/2

عسگری

2

 

محمدقاسمی

5/2

3

نصراللهی

3

3

عطایی

3

3

محمدی

 

 

نورصادقی

 

 

عطاریان پور

3

5/2

مرادمند

 

 

نهایت فخار

5/2

5/2

غلامی

3

 

مظاهری

3

5/2

هاشم زاده

 

 

فروتن

5/2

 

موحدنسب

 

 

هوایی

5/2   

2

قاضی عسگر

 

3

موحدی

3

5/2

یزدخواستی

 

 

قنواتی

 

 

موسوی

2

3

 

 

 

 

شاد و موفق باشید .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 6:58  توسط زهره همدانی | 

به نام او که جان جهان است

گلهای من سلام.

با خستگی امتحانا و درسا چه می کنید؟ امیدوارم همیشه شاد و پرانرژی باشید.

با توکل به خدا و امید به آینده ای روشن و درخشان به پیش برید. من هم دعاتون میکنم.

ببخشید که نتونستم به موقع سئوالها را ارسال کنم. آخه دو هفته گذشته امتحان داشتم و همین باعث شد که بسیار گرفتار و در عین حال در تنگنای زمان گرفتار باشم. به همین دلیل اینبار سئوالهای فصلهای ۳ و ۴ را با هم ارسال می کنم.

پاسخنامه این سئوالها به همراه سئوالهای فصل ۵ از تاریخ ۶/۲/۹۳ به بعد در اختیار شما خواهد بود.

راستی ایام ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر بر شما و مادرای گلتون هم مبارک باشه. از طرف من هم به مادرهای عزیزتون تبریک بگید.

همیشه بهاری باشید

پاسخنامه سئوالهای فصل 2 – زیست شناسی پیش دانشگاهی

شماره سئوال

پاسخ

شماره سئوال

پاسخ

شماره سئوال

پاسخ

1

ج

8

د

15

ج

2

د

9

ج

16

ج

3

ج

10

د

17

ب

4

ب

11

د

18

ب

5

ب

12

الف

19

د

6

ج

13

د

20

ج

7

الف

14

د

21

 

وعده بعدی : ۶/۲/۹۳

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 10:3  توسط زهره همدانی | 

به نام آفریننده هستی 

دخترای گل  سلام. امیدوارم سرافراز و سربلند باشید.

از کارهای زیادتون خسته نباشید. امیدوارم همچنان با پشتکار زیاد برنامه هاتون رو به پیش ببرید. دعاگوتون هستم.

پاسخنامه این سئوالها به همراه سئوالهای فصل سه از تاریخ ۱۷/۱/۹۳ به بعد در اختیار شما خواهد بود.

ایام فاطمیه را هم تسلیت می گم. راستی با ختم قرآن به مناسبت این ایام چطورید؟ اگه موافقید، با پیامک به شماره من اعلام کنید تا جزء شما را مشخص کنم.( در ضمن می تونید برای ختم قرآنتون از دیگران هم کمک بگیرید).

موفق باشید. حق نگهدارتان.

 

پاسخنامه سئوالهای فصل 1 – زیست شناسی پیش دانشگاهی 

شماره سئوال

پاسخ

شماره سئوال

پاسخ

شماره سئوال

پاسخ

شماره سئوال

پاسخ

شماره سئوال

پاسخ

1

ج

8

ب

15

د

22

د

29

د

2

ب

9

د

16

ج

23

الف

30

ب

3

ب

10

ب

17

ب

24

د

31

د

4

د

11

ب

18

ب

25

د

32

ب

5

الف

12

د

19

د

26

د

33

ج

6

د

13

الف

20

د

27

د

34

ب

7

الف

14

الف

21

الف

28

ب

35

الف

وعده بعدی : ۱۷/۱/۹۳


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 22:30  توسط زهره همدانی | 
دخترهای گل سلام.

امیدوارم تا حالا خیلی بهتون خوش گذشته باشه و ایام را به خوبی گذرونده باشد و در ضمن درس و مرور را هم فراموش نکرده باشید. استراحت خوبه، اما نه مطلق!

و اما. سری دوم سئوالهای نوروزی.

و البته چون جواب همه سئوالها هنوز نیومده و به همین دلیل تا امشب صبر می کنم و بعد بررسی اونا رو شروع کرده و نمره هاشونو اعلان می کنم.

پاسخ این سئوالها را هم تا ۱۴/۱/۹۳ در قسمت نظر دهید همین قسمت ارسال کنید.

راستی تا یادم نرفته! کوئیز اولین جلسه کلاس(از بقیه ژنتیک و مطالب تدریس شده فصل ۹ فراموش نشه!)

خوش باشید و در پناه حق، شاد و سربلند.

سئوالات غیرحضوری آزمون ژنتیک – کلاس 3T1(سری دوم)

نام خانوادگی

سئوال

آیتی

1 – طی همانندسازی DNA فرضی 6000 پیوند هیدروژنی تشکیل شده و 800 نوکلئوتید گوانین دار نیز مصرف شده است. طی این همانندسازی چند نوکلئوتید سیتوزین دار مصرف شده است؟

2 – چهار مورد از پروتئینهایی که در G1 تولید می شود را نام ببرید.

ابراهیمی

1 - در یک مولکول DNA ، 15% بازها حاوی آدنین هستند . چند درصد باز حاوی گوانین در این مولکول وجود دارد ؟

2 – کدام مرحله از چرخه سلولی دارای نقطه وارسی اصلی است؟

امیرحاجلو

1 – در مولکول DNA که دارای 500 باز آلی است ، اگر 20% بازها آدنین دار باشد تعداد بازهای سیتوزین دار چقدر است ؟

 2 – سلولی با 2n = 12 در P1 دارای چند زنجیره پلی نوکلئوتیدی است؟

امیری

1 – در یک مولکول DNA فرضی، تعداد نوکلئوتیدهای یک زنجیره 500 عدد است که از این تعدادA =50, T = 200, C = 100  است . محاسبه کنید تعداد G را.

2 – جداسازی جفت سانتریولها در کدام مرحله چرخه سلولی انجام می شود؟

انصاری

1 – زنی با گروه خونی +A و موی حالت دار با مردی با گروه خونی +B و موی مجعد ازدواج کرده و فرزند اول آنها پسری با گروه خونی -O است. چقدر احتمال دارد این خانواده صاحب پسری با گروه خونی -O و دختری با گروه خونی +AB باشند؟

2 – چند نوع نوکلئوتید گوانین دار در سلول می تواند وجود داشته باشد؟

بنای اداره وطن

1 - در یک مولکول DNA فرضی، تعداد نوکلئوتیدهای یک زنجیره 500 عدد است که از این تعدادA =50, T = 200, C = 100  است . محاسبه کنید تعداد پیوند هیدروژنی موجود در مولکول را.

2 – چقدر احتمال دارد خانواده ای طی سه بار فرزند دار شدن، صاحب دو پسر به طور متوالی و یک دختر شوند؟

پاینده

1 – سلولی با 2n = 15  توانایی تولید چند نوع گامت دارد؟

2 – چقدر احتمال دارد از آمیزش خرگوش سفید و خاکستری (غالب ناقص)، زاده اولی سفید و دومی خاکستری باشد؟

پورمعافی

1 - طی همانندسازی DNA فرضی 6000 پیوند هیدروژنی تشکیل شده و 800 نوکلئوتید گوانین دار نیز مصرف شده است. چه تعداد نوکلئوتید تیمین دار حین همانندسازی استفاده شده است؟

2 – چقدر احتمال دارد از آمیزش خرگوش سفید و خاکستری (غالب ناقص)، زاده اولی نر سفید و دومی ماده خاکستری باشد؟

جان نثاری

1 – برای خارج شدن سه ژن به طور متوالی از درون ماده ژنتیک، ............. پیوند فسفودی استر شکسته شده و پس از حذف، ............ پیوند تشکیل می شود.

2 – چقدر احتمال دارد از آمیزش خرگوش سفید و خاکستری (غالب ناقص)، زاده ای سفید و زاده ای خاکستری بوجود آید؟

جمشیدیان

1 - در یک مولکول DNA فرضی، تعداد نوکلئوتیدهای یک زنجیره 500 عدد است که از این تعدادA =50, T = 200, C = 100  است . محاسبه کنید تعداد پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدها را.

2 – چقدر احتمال دارد از آمیزش خرگوش سفید و خاکستری (غالب ناقص)، زاده ای نر سفید و زاده ای ماده خاکستری باشد؟

جهرمی نسب

1 – در ازدواج مردی با چشم قهوه ای (که مادرش چشم آبی داشته) و موی سیاه با زنی با چشم آبی و موی قهو ه ای، چقدر احتمال دارد پسری با چشم آبی و موی قهوه ای بدنیا آید؟

2 – سلولی با 2n = 11 که ژنهای روی دو جفت از کروموزومها، هتروزیگوت است، توانایی تولید چند نوع گامت را دارد؟

حبیب اللهی

1 - – اگر در یک زنجیره از مولکول DNA نسبت پورینها به پیریمیدینها 40% باشد در زنجیره مقابل نسبت پیریمیدینها به پورینها برابر ............. است.

2 – در آمیزش AabbDd × AaBbDd احتمال تشکیل زاده ای با فنوتیپ Abd چقدر است؟

حسین هاشمی

 

حقیقی

1 – در زمان جهش جابه جایی، در مجموع ............... محل شکسته شده و به طور خالص ............ آب آزاد می شود.

2 – سلول زاینده گامت خروس در P1 دارای چند زنجیره پلی نوکلئوتیدی DNA است؟

حلاجی

1 - در یک مولکول DNA فرضی، تعداد نوکلئوتیدهای یک زنجیره 500 عدد است که از این تعدادA =50, T = 200, C = 100  است . محاسبه کنید طول مولکول را.

2 – در آمیزش AaDDRW × aaDdRW احتمال تشکیل زاده ای با ژنوتیپ AaDDRR چقدر است؟

دریابیگی

1 – سلول زاینده تخمدان سگ که تترادها در وسط سلول قرار دارند، توانایی تولید چند نوع گامت را دارد؟

2 – گیاه نخودفرنگی که ژنهای روی تمام کروموزومها هتروزیگوت است، چند نوع آرایش متافازی می تواند  داشته باشد؟

ربانی

1 - دو فرد با ژنوتیپهای AaBBDd × AaBbDd (به شرط پیوستگی A , d ) آمیزش انجام داده اند. احتمال بوجود آمدن زاده ای که در هر سه صفت هتروزیگوت باشد چقدر است ؟

2– سلول زاینده گامت خروس در P1 دارای چند مولکول DNA است؟

ربیعی

1 – به فرض وابسته به جنس بودن صفات مطرح شده، امکان تشکیل کدامیک از فنوتیپهای زیر وجود ندارد؟

ملخ نر شاخک متوسط – ملخ ماده پا بلند – سهره نر بال خالدار – شب پره ماده بال خالدار و خط دار

2 – گیاه نخودفرنگی که ژنهای روی پنج تا از کروموزومها هتروزیگوت است، توانایی تولید چند نوع گامت را دارد؟

رجالی

1 – طی اسپرم سازی، به ترتیب از راست به چپ، کروموزوم Y چند بار همانندسازی کرده و چند بار در استوای سلول قرار می گیرد؟

2 – چقدر احتمال دارد طی سه بار پرتاب کردن یک سکه، هر سه بار خط بیاید؟

رضایی

1 – سلول T1 ملخ ماده دارای چند زنجیره DAN است؟

2 – گیاه نخودفرنگی که ژنهای روی چهارتا از کروموزومها هتروزیگوت است، توانایی تولید چند نوع گامت را دارد؟

زعفرانی

1 - از آمیزش نخودفرنگی گل جانبی و سفید (هترو) با نخودفرنگی گل رأسی و ارغوانی (هترو)، چقدر احتمال دارد زاده ای با گل رأسی و سفید بوجود آید؟

2 – سلولی با سه تتراد و ژنوتیپ AaddEe در مرحله ای که تترادها در استوای سلول قرار دارند، چند نوع آرایش متافازی می تواند داشته باشد؟

سالاری مقدم

1 – در آمیزش موش سیاه موبلند و موش سفید مو کوتاه، زاده ای با موی خاکستری و بلند و زاده ای دیگر با موی خاکستری و کوتاه بوجود آمده است. احتمال تشکیل زاده ای با موی سفید و کوتاه چقدر است؟

2– در یک سلول مادر هاگ در خزه حداکثر چند میکروتوبول سانتریولی می تواند وجود داشته باشد؟

سامانی

1 – دو فرد با ژنوتیپهای AaBBDd × AaBbDd ( به شرط پیوستگی A , d ) آمیزش انجام داده اند. چند نوع ژنوتیپ بین زاده ها وجود خواهد داشت ؟

2 – در یک سلول مادر هاگ کاج، حداکثر چند میکروتوبول سانتریولی می تواند وجود داشته باشد؟

سلامت

1 - از آمیزش نخودفرنگی ساقه بلند و گل سفید و رأسی (هترو) با نخودفرنگی ساقه بلند گل ارغوانی و جانبی(هترو برای صفات غالب) چه نسبتی از زاده ها ساقه بلند خواهند داشت؟

2– سه تفاوت اساسی بین میوز و میتوز را نام ببرید.

سلطانی

1 - دو فرد با ژنوتیپهای AaBBDd × AaBbDd ( به شرط پیوستگی A , d ) آمیزش انجام داده اند. چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ بین زاده ها قابل بررسی است ؟

2 – سه تفاوت بین دو مرحله تقسیم میوز را نام ببرید.

سلیمانی(س)

1 - دو فرد با ژنوتیپهای AaBBDd × AaBbDd ( به شرط پیوستگی A , d ) آمیزش انجام داده اند. چند نوع فنوتیپ نوترکیب بین زاده ها وجود خواهد داشت ؟

2– در یک سلول چند نوع نوکلئوتید دو فسفاته با باز پورین می تواند وجود داشته باشد؟

سلیمانی(ه)

 

شانه ساززاده

1 – از آمیزش نخودفرنگی ساقه بلند و گل سفید و رأسی (هترو) با نخودفرنگی ساقه بلند گل ارغوانی و جانبی(هترو برای صفات غالب) چه نسبتی از زاده ها فنوتیپی مشابه والدین خود خواهند داشت؟

2 – سلول T1 ملخ ماده دارای چند مولکول DAN است؟

صادقی

1 - گیاه نخودفرنگی ساقه بلند گل رأسی سفید و غلاف صاف (هترو برای هر صفت غالب ) با گیاه نخودفرنگی ساقه بلند  گل جانبی ارغوانی با غلاف چروکیده (هترو برای هر صفت غالب ) آمیزش داده شده است. چقدر احتمال دارد زاده ای با گل سفید و غلاف چروکیده بوجود آید؟

 2 – در یک سلول چند نوع نوکلئوتید یک فسفاته با باز پورین می تواند وجود داشته باشد؟

صدرعاملی

1 - از آمیزش نخودفرنگی گل ارغوانی و رأسی (هترو) با نخودفرنگی گل سفید و جانبی(هترو برای صفات غالب) چقدر احتمال دارد زاده ای بوجود آید که تنها در یک صفت فنوتیپ مغلوب را نشان دهد؟

2 – سلول T1 ملخ ماده که سیتوکینز آن تمام شده، دارای چند زنجیره DAN است؟

عزیزی

1 – گیاه نخودفرنگی ساقه بلند گل رأسی سفید با غلاف صاف (هترو برای هر صفت غالب ) با گیاه نخودفرنگی ساقه بلند  گل جانبی ارغوانی با غلاف چروکیده (هترو برای هر صفت غالب ) آمیزش داده شده است. چقدر احتمال دارد زاده ای ساقه بلند گل رأسی ارغوانی و غلاف چروکیده بوجود آید؟

2 – سلولی با ژنوتیپ AaBBDdEe که رشته های دوکی سانترومری آن در بلندترین وضعیت هستند، توانایی تولید چند نوع گامت را دارد؟

فتوحی

1 – سلول T1 ملخ ماده که سیتوکینز آن تمام شده، دارای چند میکروتوبول سانتریولی است؟

2– در آمیزش AaRW × aaRR چقدر احتمال دارد زاده اولی aR و دومی aRW باشد؟

مدح خوان

1 – ملخ نری که تنها ژنهای روی 4 کروموزوم اتوزوم او هتروزیگوت است، توانایی تولید چند نوع گامت را دارد؟

2 – سلولی با ژنوتیپ AaBBDdEe که رشته های دوکی سانترومری آن در بلندترین وضعیت هستند، چند آرایش متافازی می تواند داشته باشد؟

مرادپور

1 – گیاه نخودفرنگی ساقه بلند گل رأسی سفید با غلاف صاف (هترو برای هر صفت غالب ) با گیاه نخودفرنگی ساقه بلند  گل جانبی ارغوانی با غلاف چروکیده (هترو برای هر صفت غالب ) آمیزش داده شده است. احتمال بوجود آمدن زاده ای که همه صفات را به صورت غالب نشان دهد چقدر است؟

2 – سلول T1 ملخ ماده که سیتوکینز آن تمام شده، دارای چند میکروتوبول دوکی است؟

وصال

1 – در بررسی همزمان دو صفت که اولی دو آللی با رابطه غالب و مغلوبی و دومی سه آللی است و هیچ رابطه غالب و مغلوبی بین آللها وجود ندارد، چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ در جامعه مربوطه مورد نظر است؟

2 – سلولی با ژنوتیپ AaBBDdEe که رشته های دوکی سانترومری آن در بلندترین وضعیت هستند، توانایی تولید چند گامت را دارد؟

ولی پور

1 – ملخ نری که تنها ژنهای روی 4 کروموزوم اتوزوم او هتروزیگوت است، توانایی تولید چند گامت را دارد؟

2 – در کدام مراحل چرخه سلولی میوزی، حداکثر تعداد DNA در سلول وجود دارد؟

 

 

سئوالات غیرحضوری آزمون ژنتیک – کلاس 3T2 (سری دوم)

نام خانوادگی

 سئوال

اشجع

1– از آمیزش دو خرگوش خاکستری چقدر احتمال دارد از سه زاده حاصل تنها اولی سیاه باشد؟

2– گیاه نخودفرنگی که ژنهای روی تمام کروموزومها هتروزیگوت است، توانایی تولید چند نوع گامت را دارد؟

صادقی

1 – گیاه نخودفرنگی ساقه بلند گل رأسی سفید با غلاف صاف (هترو برای هر صفت غالب ) با گیاه نخودفرنگی ساقه بلند  گل جانبی ارغوانی با غلاف چروکیده (هترو برای هر صفت غالب ) آمیزش داده شده است. بین زاده های حاصل چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ والدی وجود دارد؟

2– در بخشی از مولکول DNA خطی، 128 پیوند فسفودی استر وجود دارد. این بخش شامل چه تعداد باز پورینی است؟

عابدیان

1 – گیاه نخودفرنگی ساقه بلند گل رأسی سفید با غلاف صاف (هترو برای هر صفت غالب ) با گیاه نخودفرنگی ساقه بلند  گل جانبی ارغوانی با غلاف چروکیده (هترو برای هر صفت غالب ) آمیزش داده شده است. چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ نوترکیب بین زاده های F1 قابل بررسی است؟

2 – در یک زنجیره RNA که شامل 1200 نوکلئوتید است و نیمی از نوکلئوتیدها حاوی گوانین می باشد، چه تعداد باز سیتوزین وجود دارد؟

عبدالهی

1 – یک مولکول DNA با تیمین معمولی، در زمان همانندسازی در محیط تیمین رادیواکتیو قرار داده شده و تا سه نسل همانندسازی کرده است. پس از پایان این سه نسل همانندسازی مشخص کنید، تعداد مولکول حاصل را.

2– سلول زاینده اسپرم مگس سرکه در P1 دارای چه تعداد ژن مربوط به کنترل جنسیت است؟

عرب

1 – در آمیزش موش سیاه موبلند و موش سفید مو کوتاه، زاده ای با موی خاکستری و بلند و زاده ای دیگر با موی خاکستری و کوتاه بوجود آمده است. احتمال تشکیل زاده ای با موی خاکستری و کوتاه چقدر است؟

2 – در بخشی از مولکول DNA خطی، 128 پیوند فسفودی استر وجود دارد. این بخش شامل چه تعداد باز آلی است؟

عسگری

1 – به فرض تبعیت ژنها از قانون دوم مندل، فردی با ژنوتیپ AORrSHDDEe توانایی تولید چند نوع گامت را دارد؟

2 – صفتی سه آللی و وابسته به جنس مورد نظر است. در صورتی که هیچ رابطه غالب و مغلوبی بین آللها وجود نداشته باشد، در جامعه مربوطه چند نوع ژنوتیپ قابل بررسی است؟

عطایی

1 – یک مولکول DNA با تیمین معمولی، در زمان همانندسازی در محیط تیمین رادیواکتیو قرار داده شده و تا سه نسل همانندسازی کرده است. پس از پایان این سه نسل همانندسازی مشخص کنید تعداد زنجیره حاصل را.

2 – در کدام مرحله میوز عدد کروموزومی سلول موقتاً 2n می شود؟

عطاریان پور

1 – در تخمک شامپانزه در پایان میوز I برای هر ژن اتوزوم، چه تعداد آلل وجود دارد؟

2 – در آمیزش AORrEH × ABRrEE احتمال تشکیل زاده ای با فنوتیپ ArE چقدر است؟

غلامی

1 – یک مولکول DNA با تیمین معمولی ، در زمان همانندسازی در محیط تیمین رادیواکتیو قرار داده شده و تا سه نسل همانندسازی کرده است. پس از پایان این سه نسل همانندسازی مشخص کنید تعداد مولکول دارای دو زنجیره با تیمین رادیواکتیو را.

2 – در آمیزش AORrEH × ABRrEE احتمال تشکیل زاده ای با ژنوتیپ AOrrEH چقدر است؟

فروتن

1 – در بخشی از مولکول DNA خطی، 128 پیوند فسفودی استر وجود دارد. به شرط برابر بودن تعداد بازهای پورین و پیریمیدین، این بخش شامل چه تعداد پیوند هیدروژنی است؟

2 – عدد کروموزومی سلول انسانی آنافازی در چرخه سلولی چیست؟

قاضی عسگر

1 – در آمیزش AARR × OOrr در F2، چه نسبتی از زاده ها نسبت به P و F1 از نظر ژنتیکی نوترکیب خواهند بود؟

2 – در پسری مبتلا به سندرم داون است، در متافاز میتوز چه تعداد آلل برای ژنی موجود روی کروموزوم 21 وجود دارد؟

قنواتی

1 – از آمیزش AaBbSS × AabbHH چه درصدی از زاده ها نوترکیب خواهند بود؟

2 – در یک سلول انسانی وارد شده به میتوز، برای هر ژن اتوزومی چه تعداد آلل وجود دارد؟

کاروان پور

1 – صفتی وابسته به جنس و سه آللی در نوعی پروانه مورد نظر است. در هر پروانه ماده حداقل و حداکثر چند نوع آلل در هر سلول پیکری وجود دارد؟

2 – در آمیزش AARR × OOrr در F2، چه نسبتی از زاده ها نسبت به F1 از نظر ژنتیکی نوترکیب خواهند بود؟

کاظمیان

1 - زاد های حاصل از آمیزش AaBbdd × AABbDD چند نوع ژنوتیپ می توانند داشته باشند؟

2 – طی جهش جابه جایی تعداد ............ پیوند فسفودی استر شکسته و سپس ........... تعداد پیوند تشکیل می شود.

کریمی

1 – یک مولکول DNA با تیمین معمولی ، در زمان همانندسازی در محیط تیمین رادیواکتیو قرار داده شده و تا سه نسل همانندسازی کرده است . پس از پایان این سه نسل همانندسازی مشخص کنید تعداد مولکول دارای یک زنجیره با تیمین رادیواکتیو را.

2 – در فردی مبتلا به سندرم داون است، در متافاز میتوز حداکثر چند نوع آلل (برای ژنی دو آللی موجود روی کروموزوم 21) وجود دارد؟

محسن زاده

1 – یک مولکول DNA با تیمین معمولی، در زمان همانندسازی در محیط تیمین رادیواکتیو قرار داده شده و تا سه نسل همانندسازی کرده است. پس از پایان این سه نسل همانندسازی مشخص کنید نسبت مولکول دارای تیمین رادیواکتیو را.

2 – صفتی سه آللی و وابسته به جنس مورد نظر است. در صورتی که هیچ رابطه غالب و مغلوبی بین آللها وجود نداشته باشد، در جامعه مربوطه چند نوع آمیزش قابل بررسی است؟

محمدزاده

1 – طی جهش جابه جایی تعداد ............ پیوند فسفودی استر شکسته و به طور خالص ........... تعداد پیوند ............

2 – در آمیزش AARR × OOrr در F2، چه نسبتی از زاده ها نسبت به F1 از نظر فنوتیپی نوترکیب خواهند بود؟

محمدقاسمی

1 – - زاد های حاصل از آمیزش AaBbdd × AABbDD چند نوع فنوتیپ می توانند داشته باشند؟

2 – در جهش واژگونی تعداد ............ پیوند فسفودی استر شکسته و به طور خالص ................. تعداد پیوند ...............

محمدی

1 – طی آمیزش AabbDd × AaBbDD حداکثر چند نوع گامت ممکن است تشکیل شود؟

2 – صفتی سه آللی و وابسته به جنس مورد نظر است. در صورتی که هیچ رابطه غالب و مغلوبی بین آللها وجود نداشته باشد، در جامعه XXها چند نوع فنوتیپ قابل بررسی است؟

مرادمند

1 – یک مولکول DNA با تیمین معمولی، در زمان همانندسازی در محیط تیمین رادیواکتیو قرار داده شده و تا سه نسل همانندسازی کرده است. پس از پایان این سه نسل همانندسازی مشخص کنید نسبت مولکول دارای یک زنجیره با تیمین رادیواکتیو را.

2 – صفتی سه آللی و وابسته به جنس مورد نظر است. در صورتی که هیچ رابطه غالب و مغلوبی بین آللها وجود نداشته باشد، در جامعه XXها چند نوع ژنوتیپ قابل بررسی است؟

مظاهری

1 – - طی آمیزش AabbDd × AaBbDD چند نوع ژنوتیپ ممکن است تشکیل شود؟

2– طی کراسینگ اور ابتدا تعداد .............. پیوند فسفودی استر می شکند و خالص تشکیل و شکست پیوندهای فسفودی استر عبارتست از:

موحدنسب

1 – در سلولی با 4n = 12 چه تعداد تتراد تشکیل می شود؟

2 – در سلول زاینده لوله اسپرم ساز مردی با ژنوتیپ XXY، در متافاز I چه تعداد ژن آلل کنترل کننده جنسیت وجود دارد؟

موحدی

1 – یک مولکول DNA با تیمین معمولی، در زمان همانندسازی در محیط تیمین رادیواکتیو قرار داده شده و تا سه نسل همانندسازی کرده است. پس از پایان این سه نسل همانندسازی مشخص کنید نسبت مولکول دارای دو زنجیره با تیمین رادیواکتیو را.

2 – در سلول زاینده لوله اسپرم ساز مردی با ژنوتیپ XYY، در متافاز I چه تعداد ژن آلل کنترل کننده جنسیت وجود دارد؟

موسوی

1 – طی آمیزش AabbDd × AaBbDD چند نوع فنوتیپ ممکن است تشکیل شود؟

2 – صفتی سه آللی و وابسته به جنس مورد نظر است. در صورتی که هیچ رابطه غالب و مغلوبی بین آللها وجود نداشته باشد، در جامعه XYها چند نوع فنوتیپ قابل بررسی است؟

مومنی

1 – در کدام مرحله میتوز عدد کروموزومی سلول موقتاً 4n می شود؟

2 – در آمیزش ABRr × BOrr احتمال اینکه فرزند اولی دختری با گروه خونی +A و فرزند دومی دختری با گروه خونی -B باشد چقدر است؟

مهدی فر

1 – در یک اریتروسیت بالغ حداکثر چند نوع ژن مربوط به هموگلوبین می تواند وجود داشته باشد؟

2 – از نظر صفتی وابسته به جنس و سه ژنی با رابطه غالب و مغلوبی بین آللهای تمام ژنها، چند نوع ژنوتیپ در جامعه مربوطه قابل بررسی است؟

مهری

1 – - از آمیزش AabbDd × AaBbdd به شرط تبعیت ژنها از قانون دوم مندل، حداکثر چند نوع گامت تولید می شود؟

2 – در یک اریتروسیت بالغ حداکثر چند ژن آلل مربوط به هموگلوبین می تواند وجود داشته باشد؟

نادراصلی

1 – از نظر صفتی وابسته به جنس و سه ژنی با رابطه غالب و مغلوبی بین آللهای تمام ژنها، چند نوع ژنوتیپ در جامعه XXها قابل بررسی است؟

2 – در صورتی که سلولی توانایی تقسیم شدن داشته باشد و بلافاصله پس از تشکیل وارد چرخه سلولی شود، در G1 میزان چه پروتئینهایی در آن افزایش می یابد؟

نادری

1 – در آمیزش AOrrDd × ABRRdd چه گامتهای مشترکی بوجود می آید؟

2 – در یک اریتروسیت بالغ حداکثر چند آلل برای ژن مربوط به هموگلوبین می تواند وجود داشته باشد؟

نصراللهی

1 – در آمیزش ABRr × BOrr احتمال اینکه فرزند اولی دارای گروه خونی +A و فرزند دومی دارای گروه خونی -B باشد چقدر است؟

2 – صفتی سه آللی و وابسته به جنس مورد نظر است. در صورتی که هیچ رابطه غالب و مغلوبی بین آللها وجود نداشته باشد، در جامعه XYها چند نوع ژنوتیپ قابل بررسی است؟

نورصادقی

1 – از نظر صفتی وابسته به جنس و سه ژنی با رابطه غالب و مغلوبی بین آللهای تمام ژنها، چند نوع ژنوتیپ در جامعه XYها قابل بررسی است؟

2 – سلولی با عدد کروموزومی 6n = 42 در زمان میوز چه تعداد تتراد تشکیل می شود؟

نهایت فخار

1 – در آمیزش AARR × OOrr در F2، چه نسبتی از زاده ها نسبت به P و F1 از نظر فنوتیپی نوترکیب خواهند بود؟

2 – در آمیزش ABRr × BOrr احتمال اینکه فرزند اولی دختری با گروه خونی A و فرزند دومی دختری با گروه خونی B باشد چقدر است؟

هاشم زاده

1 – - در آمیزش AabbDd × AaBbDD زاده ها دارای چند نوع ژنوتیپ نوترکیب هستند؟

2 – صفتی سه آللی و وابسته به جنس مورد نظر است. در صورتی که هیچ رابطه غالب و مغلوبی بین آللها وجود نداشته باشد، در جامعه مربوطه چند نوع فنوتیپ قابل بررسی است؟

هوایی

1 - در یک زنجیره RNA که شامل 1200 نوکلئوتید است، نیمی از نوکلئوتیدها حاوی گوانین می باشد. در زمان تشکیل این مولکول چه تعداد پیوند هیدروژنی بوجود آمده است؟

2– در آمیزش AOrrDd × BORrdd چه گامتهای مشترکی بوجود می آید؟

یزدخواستی

1 – مردی کوررنگ با زنی سالم که پدرش کوررنگ بوده ازدواج کرده است. چقدر احتمال دارد نوزاد دختر تازه به دنیا آمده آنها کوررنگ باشد؟

2 –اسپرم نابالغ مگس سرکه در M2 دارای چه تعداد ژن مربوط به کنترل جنسیت است؟

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 15:10  توسط زهره همدانی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ ، وبلاگی آموزشی است و با هدف تداوم یادگیری ، راهی برای ارتباط بین نویسنده وبلاگ و فراگیرانش جهت پرسش و پاسخ متقابل ، در صورت نیاز برگزاری آزمونهای غیرحضوری ، رفع اشکال و امثال آن طراحی شده است .

نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
آزمونهای درس به درس
آزمونهای نوروزی
آزمونهای پیش دانشگاهی
آزمون های مروری
آزمون کلاس سوم - نوروز 92
آزمونهای مروری پبش دانشگاهی نوروز 92
آزمون کلاس سوم - نوروز 93
آزمون مروری سال چهارم - 93
برچسب‌ها
آزمونهای مروری پبش دانشگاهی نوروز 92 (7)
آزمون های مروری (1)
پیوندها
گل نرگس
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM